Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

I.

Právo odstoupit od smlouvy 

  1. Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
  2. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží nebo, v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží.
  3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat provozovatele e-shopu, se sídlem Španielova 1315/25, 163 00 - Praha 6, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Adresa pro doručení formulářů pro odstoupení od smlouvy je: Daniel Kotchera, Španielova 1315/25, 163 00 Praha 6
  4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

II.

Důsledky odstoupení od smlouvy

  1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
  2. Pokud spotřebitel obdržel zboží na základě smlouvy, spotřebitel:
  • zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašle zpět nebo jej předá na adrese Daniel Kotchera, Španielova 1315/25, 163 00 Praha 6, lhůta se považuje za zachovanou, pokud je zboží odesláno zpět před uplynutím 14 dnů,
  • ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží,
  • odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. 

Aktualizováno dne 1.1.2023